Mijn ervaringen in het kort

Directeur van een vrouwenopvanginstelling (circa 50 medewerkers)
In samenspraak met alle medewerkers is de nieuwe missie en visie vastgesteld. De gemeentelijke subsidies zijn onder mijn leiding in twee jaar verdubbeld. Daarbij heb ik veel fondsen kunnen werven voor interne projecten (half miljoen) en projecten succesvol afgerond. Op alle terreinen in de organisatie is er een professionaliseringsslag gemaakt.

Districthoofd/vakbondsbestuurder
Onder mijn leiding zijn de eerste OR-platforms in woningcorporaties opgericht, hebben we de CAO-prijs gewonnen voor meest vernieuwde afspraak m.b.t. loopbaanonderbreking in de profit (bouwmaterialenhandel). Is de overgang naar meer resultaatgerichte werkafspraken geïntroduceerd en het van aanbodgericht naar vraaggericht werken gerealiseerd.

Adviseur voor de sector Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening
Ik heb instrumenten ontworpen voor de implementatie van Good Governance. Gemeente en welzijnsorganisatie begeleid in het maken van doelmatiger afspraken in het kader van beleidscontractfinanciering. Samenwerkingspartners in Brede School-traject begeleid bij de totstandkoming van een gemeenschappelijke missie.

Adviseur medezeggenschap
Als trainer heb ik vakbonds(kader)leden, OR-leden en bestuurders, bonden en beroepsvereniging toegerust om hun taken zo effectief en gericht mogelijk uit te voeren. Met behulp van verschillende werkvormen en aansluitend bij de dagelijkse praktijk van de cursisten. Resultaat: Meer handvaten om direct beter te functioneren.

Procesbegeleider bij een congregatie
Ik begeleid een congregatie met een doorstart en de opzet van een bezinningscentrum. Concreet gaat het om: formuleren van de missie en visie, het kiezen van de juiste organisatievorm, het inrichten van de organisatie, het werven van vrijwilligers en het formuleren en uitvoeren van het vrijwilligersbeleid , het werven van bestuursleden, de PR van het centrum en het werven van fondsen en sponsoren.
Eerder heb ik voor een spiritueel centrum de kansen bij fondsen geïnventariseerd. Ik heb veel affiniteit met dit soort vraagstukken en kan deze organisaties verder helpen.